Про розподіл обов'язків між головою, першим заступником, заступником голови обласної ради та керуючим справами виконавчого апарату обласної ради

trizyb1
Україна
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної ради

від  29.05.14               №  31

Про розподіл обов'язків між
головою, першим заступником,
заступником голови обласної ради
та керуючим справами виконавчого
апарату обласної ради

Відповідно до статей 55, 56, 58 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішень обласної ради від 21.02.14 № 1118 «Про обрання голови обласної ради», від 17.11.10 № 4 «Про обрання першого заступника голови обласної ради» та від 21.02.14 № 1121 «Про заступника голови обласної ради»:

1. Затвердити такий розподіл обов'язків між головою, першим заступником, заступником голови обласної ради, керуючим справами виконавчого апарату обласної ради:

1.    Голова обласної ради:

1.1. Здійснює загальне керівництво діяльністю обласної ради та забезпечує виконання повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".

1.2.     Представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства.

1.3. Відповідно до Регламенту роботи обласної ради, скликає сесії обласної ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесії ради, веде пленарні засідання, підписує рішення ради та протоколи сесій.

1.4.     Вносить на розгляд ради пропозиції щодо утворення, обрання і ліквідації постійних комісій обласної ради, зміни їх складу, обрання голів, президії обласної ради, подає на затвердження ради положення про них.

1.5. Координує діяльність постійних комісій обласної ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.

1.6.     Організовує роботу президії обласної ради, проводить засідання та вносить питання на її розгляд. Погоджує пропозиції щодо запрошення на засідання президії службових та посадових осіб.

1.7.     Вносить на затвердження обласної ради структуру та чисельність виконавчого апарату, витрати на утримання ради та її виконавчого апарату, Положення про виконавчий апарат ради.

1.8.     Спрямовує роботу першого заступника, заступника голови обласної ради, керуючого справами виконавчого апарату обласної ради. Здійснює керівництво виконавчим апаратом ради.

1.9.     Призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради в порядку, передбаченому законодавством.

1.10. Виступає розпорядником бюджетних коштів на утримання ради і виконавчого апарату. Видає в межах своїх повноважень розпорядження. Має право першого підпису рахунків, платіжних доручень та інших банківських, фінансових та господарських документів.

1.11.     Здійснює повноваження щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад області, які доручила своїми рішеннями обласна рада, а саме:

1.11.1. Погоджує для керівників підприємств, що перебувають у спільній власності територіальних громад, конкретний розмір премії згідно з  пропозиціями відділу з питань спільної власності територіальних громад виконавчого апарату обласної ради.

1.11.2. На підставі рішення обласної ради укладає контракти з керівниками підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності територіальних громад, та (або) звільняє їх із займаної посади по закінченні строку дії трудового договору.

1.11.3. У період між сесіями обласної ради звільняє у виняткових випадках керівників підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (закінчення строку дії контракту, звернення керівника із заявою про звільнення з роботи за власним бажанням, поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу, за рішенням суду, смерті керівника, набрання законної сили вироку суду, яким керівника засуджено до позбавлення волі або іншого покарання, що виключає можливість продовження даної роботи тощо) з наступним затвердженням розпоряджень голови обласної ради на сесії обласної ради.

1.11.4. В період між сесіями обласної ради призначає виконуючими обов’язки керівників підприємств, установ, організацій до розгляду питання призначення на посаду керівника на сесії обласної ради, згідно з  пропозиціями депутатів обласної ради, з наступним розглядом питання на засіданні профільної постійної комісії обласної ради.

1.11.5. Може застосовувати до керівника підприємства, установи, організації  дисциплінарні стягнення у порядку, встановленому чинним законодавством, згідно з  рекомендацією профільної постійної комісії обласної ради.

1.11.6. Погоджує призначення керівників загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів галузі освіти та спорту спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на підставі контрактів згідно з пропозиціями профільних постійних комісій обласної ради та (або) депутатів обласної ради.

1.11.7. Погоджує час і використання відпустки керівника підприємства, установи, організації, що перебуває у спільній власності територіальних громад області.

1.11.8. Погоджує вибуття керівника підприємства, установи, організації, що перебуває у спільній власності територіальних громад області, у відрядження строком понад 5 діб.

1.11.9. Вирішує питання передачі майна (крім нерухомого) з балансу одного об’єкта на баланс іншого об’єкта спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області з наступним затвердженням розпоряджень на сесії обласної ради.

1.1.10. Затверджує договори оренди нерухомого майна незалежно від загальної площі та іншого окремого індивідуально визначеного майна згідно з  рекомендацією робочої групи з питань використання майна обласної ради.

1.1.11. Здійснює інші повноваження з управління спільною власністю, доручені обласною радою.

1.12.     Сприяє депутатам обласної ради у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечує заслуховування на засіданнях ради інформації про хід виконання рішень ради, звітів постійних комісій, інших органів, які утворює або обирає рада, повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними рішень і доручень ради та її органів.

1.13.     Бере участь у роботі колегії при голові обласної державної адміністрації.

1.14. Очолює Координаційну раду з питань місцевого самоврядування при голові обласної ради, проводить її засідання, вносить пропозиції щодо питань на її розгляд.

1.15.      Подає на розгляд обласної ради пропозиції щодо об'єднання в асоціації, вступу до асоціацій та інших добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також виходу із них.

1.16.      За рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, що обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження обласної ради та її органів.

1.17.      Здійснює керівництво у справі охорони державної таємниці в обласній раді та контроль за виконанням заходів і дотриманням чинного законодавства з питань охорони державних таємниць посадовими особами обласної ради.

1.18.      Забезпечує роботу по розгляду звернень органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, депутатів обласної ради, народних депутатів України, юридичних осіб, громадян. Веде особистий прийом громадян.

1.19.      Утворює для сприяння у здійсненні повноважень обласною радою консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання та затверджує персональний склад.

1.20.      Проводить засідання міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення.

1.21.    Співпрацює з правоохоронними органами, військовими формуваннями, що дислокуються на території області.

1.22.    Координує питання кадрової роботи відділу юридичної та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради.

1.23.  Затверджує розподіл обов’язків між головою, першим заступником, заступником обласної ради та керуючим справами виконавчого апарату обласної ради, положення про відділи виконавчого апарату обласної ради та посадові інструкції патронатної служби обласної ради.

1.24.    Сприяє роботі:
-     постійної комісії обласної ради з питань бюджету і комунальної власності;
-     тимчасових контрольних комісій обласної ради (у разі їх створення).

1.25.    Вирішує інші питання, доручені йому радою, звітує перед радою про свою діяльність.

2. Перший заступник голови обласної ради:

2.1.     У разі відсутності голови обласної ради або неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин, здійснює повноваження голови обласної ради на підставі цього розпорядження.
2.2.     Контролює підготовку та організацію проведення сесій обласної ради, засідань  президії, Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної ради, семінарів, навчань, нарад з посадовими особами місцевого самоврядування.

2.3.     Організовує розробку проектів плану роботи ради, її Регламенту, положення про постійні комісії, при необхідності вносить пропозиції про їх зміни. Контролює дотримання Регламенту роботи обласної ради, виконання планів роботи обласної ради, постійних комісій. Візує всі проекти рішень ради, розпоряджень голови  обласної ради та підписує додатки до рішень обласної ради.

2.4.     Відповідає за перепідготовку та навчання посадових осіб місцевого самоврядування, надання допомоги з цих питань органам місцевого самоврядування.

2.5.     За дорученням голови обласної ради контролює роботу виконавчого апарату з організаційного, правового, інформаційного, аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, організовує навчання працівників апарату, проводить наради.

2.6.     Очолює конкурсну комісію виконавчого апарату обласної ради. На підставі рішення конкурсної комісії і за погодженням із заступником голови обласної ради подає пропозиції голові обласної ради щодо кадрових призначень виконавчого апарату обласної ради.

2.7.     Вносить на розгляд голови обласної ради пропозиції щодо утворення та ліквідації постійних, інших комісій ради, зміни їх складу, заслуховування звітів постійних комісій ради, повідомлень депутатів на сесіях ради, контролює розгляд звернень, запитів депутатів, організовує підготовку проектів рішень по них.

2.8.     Координує діяльність постійних комісій ради, їх спільних засідань, сприяє комісіям у виконанні їх рекомендацій, доручень ради та голови обласної ради.

2.9.     Спільно із заступником голови обласної ради вносить пропозиції щодо погодження кандидатур керівників об'єктів спільної власності територіальних громад області, щодо заслуховування звітів голови, заступників голови, керівників управлінь та департаментів облдержадміністрації про виконання програм, бюджету, делегованих повноважень.

2.10.     Контролює фінансово-господарську діяльність, виконання кошторису обласної ради, використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва на спеціальний рахунок обласної ради. Підписує рахунки, дозволи на надання матеріальної допомоги громадянам, документи матеріально-фінансової звітності, інші документи, які не потребують підпису першої особи, постійно інформує голову обласної ради про матеріально-фінансове забезпечення діяльності ради. Має право першого підпису платіжних доручень та інших банківських, фінансових та господарських документів.

2.11.     Забезпечує гласність у роботі  обласної ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднення рішень ради.

2.12.    Вносить пропозиції щодо вступу до асоціацій, об'єднань органів місцевого самоврядування, підтримує зв'язок з ними. Організовує роботу щодо вивчення та узагальнення досвіду роботи з питань місцевого самоврядування.

2.13.    Контролює здійснення обласною радою повноважень щодо організації проведення референдумів, виборів Президента України, народних депутатів України та місцевих виборів.

2.14.    Відповідно до чинного законодавства забезпечує здійснення обласною радою повноважень з питань адміністративно-територіального устрою.

2.15.    Забезпечує взаємодію з політичними партіями, громадськими організаціями, органами самоорганізації населення, ветеранськими організаціями. Веде питання міжрелігійних відносин.

2.16.    Здійснює керівництво роботою у справі охорони державної таємниці в обласній раді у разі відсутності голови обласної ради або неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин.

2.17.    Бере участь у роботі постійних комісій обласної ради, сесій місцевих рад, зборів громадян, трудових колективів, забезпечує розгляд звернень органів влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб, громадян. Проводить особистий прийом громадян.

2.18.     Розглядає подання та звернення про нагородження державними нагородами та нагородами обласної ради.

2.19.     Координує питання охорони здоров'я, освіти, науки.

2.20. Забезпечує взаємодію обласної ради з органами виконавчої влади області через структурні підрозділи облдержадміністрації: освіти і науки, охорони здоров'я, департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, департамент цивільного захисту населення.

2.21.     Очолює комісію обласної ради з питань поновлення прав реабілітованих.

2.22.     Затверджує зведену номенклатуру справ, забезпечує роботу виконавчого апарату щодо зберігання та здачі документів у державний архів Житомирської області.

2.23.     Координує роботу відділів виконавчого апарату обласної ради:
-    організаційного відділу;
-    загального відділу;
-    відділу аналітичної роботи та контролю.

2.24.    Сприяє роботі постійних комісій обласної ради:
-    з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення та у справах ветеранів;
-    з гуманітарних питань;
-    з питань законності, правопорядку і прав людини;
-    з питань регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування.

3. Заступник голови обласної ради:

3.1.     За розпорядженням голови обласної ради здійснює повноваження голови у разі його відсутності та відсутності першого заступника голови обласної ради або неможливості виконання ними своїх обов'язків з інших причин.

У разі відсутності голови обласної ради або неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин, розпорядження про виконання обов'язків голови заступником голови видається першим заступником голови обласної ради.

3.2.     Координує роботу з розгляду та затвердження програм соціально-економічного розвитку, цільових програм області, бюджету, вносить пропозиції щодо заслуховування звітів про їх виконання.

3.3.     Забезпечує взаємодію обласної ради з органами виконавчої влади з питань соціально-економічного розвитку, виконання бюджету та його використання. Вносить голові обласної ради відповідні пропозиції з цих питань.

3.4.   Забезпечує підготовку та організацію проведення сесій обласної ради, засідань президії, Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної ради, семінарів, нарад з посадовими особами місцевого самоврядування. Візує проекти рішень ради з питань, які вирішує відповідно до розподілу обов'язків.

3.5.     Відповідає за узагальнення пропозицій і зауваження щодо сприяння інвестиційній діяльності на території області та за дорученням голови обласної ради готує відповідні проекти документів.

3.6.     Координує питання праці та соціального захисту населення, прав споживачів, зайнятості, культури, спорту, туризму, сім'ї, молоді, у справах дітей.

3.7.    Розглядає питання архітектурно-планувальних завдань та підготовки правил забудови і благоустрою населених пунктів, організації охорони, реставрації, використання пам'яток історії та культури, архітектури і містобудування.

3.8.     Сприяє відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел, роботі творчих спілок.

3.9.    Очолює робочу групу з питань використання майна обласної ради.

3.10.  Координує питання аграрного розвитку, промисловості та інфраструктури, ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та надзвичайних ситуацій, екології та використання природних ресурсів, земельних відносин, ветеринарної медицини, меліорації і водного господарства, лісового господарства та використання лісових ресурсів.

3.11.  Вивчає та розглядає питання спеціального використання природних ресурсів, природних заповідників місцевого значення.

3.12.   Забезпечує підготовку проектів рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями у межах повноважень обласної ради.

3.13.   Спільно з першим заступником голови обласної ради вносить пропозиції щодо погодження кандидатур керівників об'єктів спільної власності територіальних громад області, щодо заслуховування звітів заступників голови, керівників управлінь, департаментів облдержадміністрації про виконання програми соціально-економічного розвитку, цільових програм, делегованих повноважень на сесії та засіданнях постійних комісій обласної ради, звітів керівників об'єктів спільної власності територіальних громад області.

3.14.    Бере участь у роботі постійних комісій обласної ради, сесій місцевих рад, зборів громадян, трудових колективів, забезпечує розгляд звернень органів влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб, громадян. Проводить особистий прийом громадян.

3.15.  Забезпечує взаємодію обласної ради з виконавчими органами влади через структурні підрозділи облдержадміністрації: економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва, фінансів, праці та соціального захисту населення, культури, у справах сім'ї, молоді та спорту, у справах дітей, житлово-комунального господарства, енергозабезпечення, містобудування, архітектури та будівництва, ДСНС України в Житомирській області, підприємствами та установами спільної власності територіальних громад області.

3.16.    Координує роботу відділу з питань спільної власності територіальних громад виконавчого апарату обласної ради та питання юридичної роботи відділу юридичної та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради, сектору з питань земельних відносин.

3.17. Сприяє роботі постійних комісій обласної ради:
- з питань соціально-економічного розвитку регіону, інвестиційної діяльності та середнього і малого бізнесу;
- з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та розвитку села;
- з питань Чорнобильської катастрофи, екології та використання природних ресурсів.

4.    Керуючий справами виконавчого апарату обласної ради:

4.1.     У своїй роботі підпорядковується голові обласної ради та першому заступнику голови обласної ради.

4.2.     Розробляє та подає на затвердження голови обласної ради розпорядження про розподіл обов’язків між головою, першим заступником, заступником обласної ради та керуючим справами виконавчого апарату обласної ради, положення про виконавчий апарат обласної ради, здійснює контроль за його виконанням.

4.3.     Розробляє посадові інструкції керівників структурних підрозділів виконавчого апарату, працівників патронатної служби, помічників голови ради, першого заступника, заступника голови обласної ради та подає їх на затвердження в установленому порядку.

4.4.     Здійснює керівництво роботою комітету з конкурсних торгів обласної ради з питань закупівлі товарів, робіт, послуг за кошти обласного бюджету для забезпечення діяльності виконавчого апарату обласної ради, депутатської діяльності.

4.5.     Організовує роботу виконавчого апарату, виконання покладених на апарат завдань.

4.6.     Вносить першому заступнику голови обласної  ради для вивчення пропозиції щодо структури, чисельності та штатного розпису виконавчого апарату, кошторису витрат на його утримання, щодо розміщення та покращення умов праці відповідними працівниками виконавчого апарату обласної ради.

4.7.     Відповідає за збереження та використання гербової печатки обласної ради.

4.8.     За дорученням першого заступника голови обласної ради координує діяльність керівників відділів, посадових осіб апарату, контролює виконання ними посадових обов'язків та доручень керівництва обласної ради.

4.9.    Забезпечує дотримання працівниками апарату внутрішнього трудового розпорядку, подає узгоджені з першим заступником та заступником голови обласної ради пропозиції голові обласної ради щодо заохочень працівників виконавчого апарату, а, в разі необхідності, – накладення на них стягнень.

4.10.    Забезпечує підготовку сесій, засідань президії обласної ради та питань, що вносяться на їх розгляд, своєчасне доведення рішень ради до виконавців, організовує контроль за їх виконанням.

4.11.    Бере участь у підготовці проектів плану роботи ради, Регламенту роботи обласної ради, рішень ради з організаційних питань діяльності ради та її органів, візує проекти рішень обласної ради.

4.12.     Забезпечує підготовку проектів розпоряджень голови обласної ради та інших документів з питань, віднесених до компетенції виконавчого апарату ради. Візує розпорядження голови обласної ради, в разі необхідності, повертає їх виконавцям на доопрацювання, здійснює контроль за їх виконанням. Візує інформацію на паперових носіях для розміщення її на веб-сайті обласної ради.

4.13.     За погодженням з першим заступником голови обласної ради видає накази з питань службових відряджень працівників виконавчого апарату, крім службових відряджень керівництва обласної ради, які підписуються головою, першим заступником, заступником голови обласної ради.

4.14. Організовує надання допомоги депутатам, постійним комісіям обласної ради у здійсненні ними своїх повноважень.

4.15. Забезпечує здійснення повноважень обласної ради щодо проведення референдумів, виборів Президента України, народних депутатів та депутатів місцевих рад.

4.16. Забезпечує розробку та надання на затвердження голови обласної ради інструкції з діловодства в обласній раді та її органах, здійснює контроль за її виконанням.

4.17.   Організовує роботу щодо розгляду звернень громадян керівництвом обласної ради, здійснює особистий прийом громадян.

4.18.     Є заступником голови конкурсної комісії, бере участь у підготовці пропозицій голові обласної ради щодо вирішення питань відбору кадрів виконавчого апарату обласної ради.

4.19. Забезпечує організацію проведення семінарів, навчань, нарад з посадовими особами місцевого самоврядування.

4.20. Забезпечує впровадження сучасних технічних засобів в організацію діяльності ради та її виконавчого апарату.

4.21. Вирішує інші питання, доручені йому головою обласної ради та першим заступником голови обласної ради.

2. Звернення, заяви, скарги і пропозиції органів влади, органів місцевого самоврядування, народних депутатів України, юридичних осіб, громадян розглядаються головою, першим заступником та заступником голови обласної ради, керуючим справами виконавчого апарату обласної ради відповідно до розподілу обов'язків.

3. Перший заступник, заступник голови обласної ради:
- відповідно до розподілу обов'язків взаємодіють з органами місцевого самоврядування та виконавчої влади районів і міст, надають методичну та практичну допомогу районним, міським радам та іншим органам місцевого самоврядування;
- забезпечують контроль за виконанням документів законодавчих та виконавчих органів влади вищого рівня, рішень ради та розпоряджень голови обласної ради, аналіз і гласність цієї роботи.

4. Відповідно до пункту 1 даного розпорядження, визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної ради від 25.11.10 № 39 «Про розподіл обов'язків між головою, заступниками голови обласної ради та керуючим справами виконавчого апарату обласної ради».

5.    Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

Голова обласної  ради                                   В.Й. Француз

Останнє оновлення: Четвер, 29 травня 2014, 17:17

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr