Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті обласної ради


Цей Порядок визначає правові та організаційні засади складання іспиту кандидатами на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті обласної ради  (надалі - положення про складання іспиту).

I. Загальні положення

1.1 Мета складання іспиту - об'єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування.

1.2.     Іспит проводиться конкурсною комісією обласної ради.

1.3.     Іспит складають кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посади посадових осіб місцевого самоврядування.

Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється спеціалістом, відповідальним за кадрову роботу з відповідним обгрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

1.4.          Об'єктивність складання іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

1.5.          Складання іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку знань Конституції України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про засади запобігання та протидії корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу виконавчого апарату обласної ради.

Перелік питань на перевірку знання Конституції України, законів України (надалі - перелік) наведено у додатку 1 до цього Порядку.

Питання, що ґрунтуються на правових нормах, які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.

1.6. Перелік питань надається для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.

1.7. Екзаменаційні білети формуються за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включається по одному питанню на перевірку знання Конституції України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про засади запобігання та протидії корупції" та одне питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради - всього 5 питань.

1.8.  Питання №№1- 4 у екзаменаційних білетах мають містити питання, визначені у додатку 1 до цього Порядку, питання № 5 відбирається з переліку питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурного підрозділу виконавчого апарату обласної ради

1.9.  Кількість білетів має бути не менш як 15.

З урахуванням специфіки функціональних повноважень структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради можливе розроблення кількох варіантів комплектів екзаменаційних білетів у залежності від кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів посад.

1.10.          Процедура іспиту складається з 3-х етапів:

 1. 1)організаційна підготовка до іспиту;
 2. 2)складання іспиту;
 3. 3)оцінювання та підведення підсумків іспиту.

1.11 Спеціаліст, відповідальний за кадрову роботу, за погодженням із головою конкурсної комісії, визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

II. Організаційна підготовка до іспиту

2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

2.3.   До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути достатньою для кандидатів. Він повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку - надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань, вони мають бути вирішені головою конкурсної комісії.

III. Складання іспиту

3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього Порядку, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

3.3.  Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

3.4.   Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

3.5. Іспит складається державною мовою.

3.6.  При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші зі штампом обласної ради. Перед відповіддю обов'язково вказується прізвище, ім'я, по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші проставляється підпис кандидата та дата складання іспиту.

3.7.  Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити не більше 60 хвилин.

IV. Оцінювання та підведення підсумків іспиту

4.1 Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система.

П'ять балів виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про засади запобігання та протидії корупції" та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурного підрозділу виконавчого апарату обласної ради.

Чотири бали виставляється кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", " Про засади запобігання та протидії корупції " і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурного підрозділу виконавчого апарату обласної ради.

     Три бали виставляється кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляється кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

4.2. По закінченні часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання. Оцінка проводиться всіма членами комісії.

Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

4.3. Підведення підсумків здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів у екзаменаційну відомість, форма якої наведена у додатку 3 до цього Порядку. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється.

4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у спеціаліста, відповідального за кадрову роботу.

4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

Додаток 1
до Порядку проведення іспиту кандидатів
на заміщення вакантних посад посадових
осіб місцевого самоврядування у
виконавчому апараті обласної ради

                                                     

      

Перелік питань

для перевірки знань Конституції України, законів України

«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах

місцевого самоврядування"», «Про запобігання корупції» та законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного відділу та сектору

І. Питання для перевірки знань Конституції України


 1. Основні розділи Конституції України.
 2. Основні риси Української держави за Конституцією України.
 3. Форма правління вУкраїні.
 4. Визнання найвищої соціальної цінності України.
 5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України.
 6. Об'єкти права власності українського народу.
 7. Найважливіші функції держави.
 8. Державні символи України.
 9. Конституційне право на працю.
 10. Конституційне право на освіту.
 11. Конституційне право на соціальний захист.
 12. Конституційне право на охорону здоров'я.
 13. Обов'язки громадянина України.
 14. Право громадянина України на вибори.
 15. Повноваження Верховної Ради України.
 16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України.
 17. Державний бюджет України.
 18. Порядок обрання Президента України.
 19. Повноваження Президента України.
 20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України.
 21. Класифікація посад та рангиворганахмісцевогосамоврядування.
 22. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування.
 23. Склад Кабінету Міністрів України.
 24. Повноваження Кабінету Міністрів України.
 25. Повноваження місцевих державних адміністрацій.
 26. Статус прокурора України за Конституцією України.
 27. Система судів в Україні.
 28. Основні засади судочинства в Україні.
 29. Система адміністративно-територіального устрою України.
 30. ПитаннянормативногорегулюванняАвтономноїРеспублікиКрим.
 31. Повноваження Автономної Республіки Крим.
 32. Органи місцевого самоврядування в Україні.
 33. Повноваження територіальних громадза КонституцієюУкраїни.
 34. Статус та повноваження Конституційного Суду України.
 35. Порядок поданнязаконопроектупровнесення зміндо Конституції України.

II Питання для перевірки знань Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

1. Поняття місцевого самоврядування.

2. Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні.

3. Основні принципи місцевого самоврядування.

4. Система місцевого самоврядування.

5. Територіальні громади.

6. Форми місцевої демократії. 

7. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевогосамоврядування.

8. Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевогосамоврядування.

9. Статут територіальної громади села, селища, міста.

10. Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад.

11. Повноваження сільського, селищного, міського голови.

12. Повноваження   виконавчого   комітету   сільської,   селищної,   міської, районної у місті ради.

13. Організація роботи виконавчого комітету сільської, селищної, міськоїрайонної у місті ради.

14. Питання, які вирішуються районними та обласними радами виключно на їх

пленарних засіданнях.

15. Делегування повноважень районних та обласних рад відповідним місцевимдержавним адміністраціям.

16. Порядок формування рад.

17. Сесія ради.

18. Постійні комісії ради.

19. Депутат ради.

20. Секретар ради.

21. Голова районної, обласної ради.

22. Заступник голови районної, обласної ради.

23. Президія районної, обласної ради.

24. Виконавчий апарат районної, обласної ради.

25. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

26. Право комунальної власності.

27. Місцеві бюджети.

28. Доходи та видатки місцевих бюджетів.

29. Місцеві податки і збори.

30. Гарантії місцевого  самоврядування, його  органів та  посадових  осіб.

31. Обов'язковість актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

32. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

33. Дострокове припинення повноважень ради.

34. Дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського голови, голови районної, обласної ради.

III. Питання для перевірки знань Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи і

посади .

2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування.

3. Право на службу в органах місцевого самоврядування.

4. Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування.

5. Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування.

6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування.

7. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, випробування тастажування.

8. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування.

9. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування.

10. Декларування  доходів  посадових осіб місцевого самоврядування.

11. Класифікація посад та ранги в органах місцевого самоврядування.

12. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування

13. Припинення служби в органах місцевого самоврядування.

14. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення.

15. Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування.

 

IV. Питання для перевірки знань Закону України «Про запобігання корупції»

1. Визначення термінів корупція, близькі особи, приватний інтерес, реальний конфлікт інтересів, неправомірна вигода, члени сім`ї.

2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону «Про запобігання корупції».

3. Статус Національного агентства з питань запобігання корупції.

4. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції.

5. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища.

6. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. 

7. Усунення від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті.

8. Особливості врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності окремих категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

9. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів.

10. Облік та оприлюднення декларацій.

11. Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції.

12. Обмеження щодо одержання подарунків.

13. Антикорупційна експертиза.

14.Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

15. Уповноважені особи Національного агентства з питань запобігання корупції.

16. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції.

V. Питання для перевірки знань специфіки роботи організаційного відділу виконавчого апарату обласної ради

1. Завдання  організаційного відділу виконавчого апарату обласної ради.

2. Регламент роботи обласної ради.

3. Сесія обласної ради.

4. Порядок денний сесії обласної ради.

5. Пленарні засідання обласної ради.

6. Порядок голосування пропозицій.

7. Порядок прийняття рішень обласної ради.

8. Дисципліна та етика на пленарних засіданнях.

9. Порядок діяльності депутатів обласної ради.

10. Депутатський запит.

11. Депутатське запитання.

12. Депутатське звернення.

13. Депутатські фракції і групи.

14. Постійні комісії обласної ради.

15. Порядок обрання голови обласної ради, заступників голови обласної ради.

16. Взаємодія обласної ради з обласною державною адміністрацією.

17. Президія обласної ради.

18. Перша сесія обласної ради наступного скликання.

19. Тимчасові контрольні комісії.

20. Положення про постійні комісії обласної ради.

21. Тимчасові комісії та робочі групи, які утворюються обласною радою.

22.Законодавство України про вибори депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів.

23. Референдуми як форма народного волевиявлення.

24. Система адміністративно-територіального устрою України.

VI. Питання для перевірки знань специфіки роботи відділу юридичної та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради

1. Основні нормативно-правові акти, якими керується у роботі юридична служба.

2. Основні завдання юридичної служби.

3. Порядок внесення на розгляд проектів розпоряджень та врегулювання в них розбіжностей.

4. Підготовка висновку у разі невідповідності проекту розпорядження.

5. Поняття позовної давності.

6. Загальна та спеціальна позовна давність.

7. Поняття та види суб’єктів господарювання.

8. Підстави набування права комунальної власності.

9. Приватизація комунального майна.

10. Порядок створення та припинення юридичної особи.

11. Порядок розгляду звернень громадян.

12. Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню.Обов'язки органів державної влади щодо розгляду заяв чи скарг.

13. Основні нормативно-правові акти, що регулюють трудові відносини в Україні.

14. Основні нормативно-правові акти, що регулюють земельні відносини в Україні.

15. Взаємодія органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

16. Система судів загальної юрисдикції.

17. Поняття та особливості діяльності комунальних підприємств.

18. Що таке посадова інструкція? Структура посадової інструкції.

19. Особливості заповнення особової картки ф № П-2ДС.

20. Формування і ведення особових справ державних службовців.

21. Порядок обліку і зберігання особових справ.

22. Поняття та види трудового договору.

23. Порядок ведення трудових книжок.

24. Загальні вимоги до заповнення трудової книжки. Внесення змін до трудової книжки.

25. Підстави припинення трудового договору.

26. Строк випробування при прийнятті на роботу.

27. Заходи дисциплінарного стягнення.

28.Що є підставою для надання відпусток. Підготувати наказ про надання відпустки.

29. Види відпусток та їх тривалість.

30. Порядок проведення атестації.

31. Порядок присвоєння категорій і рангів посадових осіб місцевого самоврядування.

32. Істотні умови договору оренди.

33. Порядок передачі комунального майна в оренду.

34. Обов`язки розпорядників інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

35. Термін розгляду звернень громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

 VII. Питання для перевірки знань специфіки роботи загального відділу виконавчого апарату обласної ради

1. Функції діловодної служби.

2. Мета і організація попереднього розгляду документів.

3. Порядок підготовки проектів рішень обласної ради.

4. Склад обов'язкових реквізитів при реєстрації документів.

5. Індексація документів, мета і порядок, складові частини індексів.

6. Порядок передачі справ до державного архіву Житомирської області. Перелік справ, які підлягають передачі до архіву області.

7. Погодження документів. Складові частини візування.

8. Порядок оформлення протоколів нарад при керівництві.

9. Порядок  затвердження  документів,  основні  реквізити  та  їх розміщення в документі.

10.Перелік  документів,  достовірність  яких  завіряється  гербовою печаткою.

11. Резолюція, обов'язкові елементи резолюції, місце проставлення на документі.

12.Порядок  підготовки  та  оформлення  документів  до  засідання колегіальних органів.

13. Експертиза цінності документів.

14. Формування справ. Основні правила формування справ.

15. Використання бланків, штампів та печаток обласної ради.

16. Які документи підлягають контролю?

17. Термін виконання документів.

18. Продовження строків виконання документів.

19. Зняття документів з контролю.

20. Порядок  ведення  контролю  за виконанням  звернень  народних депутатів України.

21. Оперативне зберігання документів.

22. Що слід розуміти під зверненнями громадян?

23. Вимоги до звернення громадянина, у яких випадках звернення може бути повернено.

24. Порядок підготовки проектів розпоряджень голови обласної ради.

25. Яким органам або особам забороняється направляти скарги для розгляду.

26. Які відомості, що містяться у зверненнях, не підлягають розголошенню.

27. Оперативне зберігання документів.

28. Термін розгляду звернень громадян.

29. Відповідальність посадових осіб за порушення законодавства про звернення громадян.

30. Порядок оформлення протоколу сесії обласної ради.

31. Забезпечення доступу до публічної інформації.

32. Розпорядники інформації.

33. Відповідальні особи з питань реєстрації та обліку запитів на інформацію.

34. Реєстрація документів розпорядника інформації.

35. Оформлення запитів на інформацію.

VIII.Питання для перевірки знань специфіки роботи
інформаційно-комп'ютерного забезпечення обласної ради

1. Апаратні засоби комп’ютера .

2. Перелік, призначення основних компонентів офісних пристроїв.

3. Електронні носії інформації.

4. Створення папок та документів користувача.

5. Створення, копіювання, об'єднання, редагування файлів.

6. Робота з файловим менеджером Total Commander.

7. Опис програм офісного пакету Microsoft Office.

8. Текстові редактори.

9. Табличні редактори.

10. Графічні редактори.

11. Архіватори.

12. Методи захисту інформації від несанкціонованого доступу.

13. Резервне зберігання файлів.

14. Віруси, засоби боротьби з вірусами.

15. Локальні мережі.

16. Глобальні мережі.

17. Електронна пошта.

18. Правила техніки безпеки при роботі з комп’ютерною технікою.

IX. Питання для перевірки знання специфіки роботи бухгалтерського обліку обласної ради

1. Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

2. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

3. Порядок складання та основні вимоги до виконання кошторису видатків на утримання бюджетної установи.

4. Облік та списання основних засобів та інших необоротних активів у бюджетних установах.

5. Облік та списання матеріальних цінностей у бюджетних установах.

6. План рахунків бухгалтерського обліку в бюджетних установах.

7. Облік грошових коштів та грошових документів.

8.Інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу.

9. Бюджетна класифікація видатків за економічними ознаками. Касові і фактичні видатки бюджетної установи.

10. Норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордоном.

11. Який період береться для розрахунку середньоденного заробітку при нарахуванні відпускних та листків тимчасової непрацездатності?

12. Особливості нарахування та утримання єдиного соціального внеску.

13. Податок на доходи фізичних осіб: особливості нарахування та подання звітності.

14. Особливості казначейського обслуговування бюджетних установ.

15. Списання товарно-матеріальних цінностей бюджетної установи.

16. Фінансова, податкова, статистична звітність бюджетних установ.

17. Порядок нарахування заробітної плати, види утримань та нарахувань на заробітну плату.

18. Облік операцій по розрахунках із дебіторами та кредиторами.

19. Програмно-цільовий метод планування місцевого бюджету.

20. Облік запчастин та пально-мастильних матеріалів.

21. Аналітичний та синтетичний облік готівкових коштів, порядок ведення касових операцій.

22. Підготовка бухгалтерських документів для подання до органів державного казначейства для реєстрації та оплати.

23. Порядок подання звітності до органів державного казначейства.

24. Аналітичний та синтетичний облік розрахункових операцій.

25. Умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування.

26. Порядок подачі бюджетного запиту.

 X.Питання для перевірки знань специфіки роботи відділу
з питань спільної власності територіальних громад виконавчого апарату обласної ради

1. Особливості управління господарською діяльністю у комунальному секторі економіки.

2. Участь держави, органів місцевого самоврядування в господарській

діяльності.

3. Некомерційне господарювання.

4. Право комунальної власності.

5.Підстави для набуття права комунальної власності.

6.Право спільної власності територіальних громад на об'єкти комунальної власності.

7. Оренда комунального майна.

8. Передача об'єктів права державної власності у комунальну власність.

9. Передача об'єктів права комунальної власності у державну власність.

10. Набуття права власності на безхазяйну річ.

11. Правові форми участі територіальних громад у цивільних відносинах.      

12. Поняття суб'єкта господарювання.

13. Види та організаційні форми підприємств.

14. Комунальні унітарні підприємства.
15. Порядок призначення керівника комунального підприємства, умови контракту, умови оплати праці.

16. Види об'єднань підприємств.

17. Майновий стан та облік майна суб'єкта господарювання.

18. Приватизація державних та комунальних підприємств.

19. Оцінка об’єкта оренди.

20. Правонаступництво у разі оренди.

21. Порядок списання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

22. Порядок створення, припинення комунальних підприємств.

23. Істотні умови договору оренди.

24. Право господарського відання та оперативного управління.

25. Здійснення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств.

26. Установчі документи підприємства.

XI.Питання для перевірки знань специфіки роботи
відділу аналітичної роботи і контролю виконавчого апарату обласної ради

1. Нормативно-правове забезпечення відділу аналітичної роботи і контролю виконавчого апарату обласної ради.

2. Основні завдання контролю за виконанням документів і порядок їх здійснення.

3. Форми контролю.

4. Термін попереднього розгляду документів.

5. Складові резолюції керівника на документах.

6. Документи, які підлягають контролю.

7. Терміни виконання документів.

8. Хто несе відповідальність за організацію виконання документів.

9. Термін розгляду звернення народного депутата України, депутата місцевої ради та депутатського запиту.

10. Порядок зняття з контролю виконаних документів.

11. Порядок надання відповіді на інформаційний запит, згідно із Законом України «Про доступ до публічної  інформації».

12. Поняття розпорядника інформації, згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації».

13. Контроль за забезпеченням доступу до публічної інформації, згідно із Законом України «Про доступ до публічної  інформації».

14. Оформлення запитів на інформацію, згідно із Законом України «Про доступ до публічної  інформації».

15. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію, згідно із Законом України «Про доступ до публічної  інформації».

 XII.Питання для перевірки знань специфіки роботи
сектору з питань земельних відносин виконавчого апарату обласної ради

1. Які повноваження органів місцевого самоврядування щодо надання надр у користування?

2. Для яких потреб надаються у користування надра?

3. На які види поділяються корисні копалини за своїм призначенням?

4. Хто здійснює державний контроль за веденням робіт по геологічному вивченню надр, їх використанню та охороні?

5. Якими документами посвідчується право користування надрами?

6. Якими законодавчими актами регулюються земельні відносини?

7. На які цілі можливо використовувати кошти, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва?

8. На які  категорії поділяються землі в Україні?

9. З чого складається система адміністративного устрою України?

10. Який орган приймає рішення про зміну меж адміністративних районів, міст, селищ, сіл?

11. Яка мінімальна площа мисливських угідь та мінімальний термін користування ними?

12. Який орган і на підставі яких документів приймає рішення про надання у користування мисливських угідь? 

13. Повноваження обласної ради у галузі земельних відносин.

14. Встановлення та зміна цільового призначення земель.

15. Використання земельних ділянок з меліоративними системами.

16.Обмеження діяльності на землях оздоровчого призначення.

 

Заступник голови
обласної ради                                                  Р.М. Годований

 

Додаток 2

до Порядку проведення іспиту
кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб
місцевого самоврядування у виконавчому апараті обласної ради

 

Житомирська обласна рада

 ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова конкурсної комісії
__________Прізвище, ініціали
(підпис)
«___»______________201___р.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №

для складання іспиту кандидатами на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування

1. Питання на перевірку знання Конституції України.

2. Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

3. Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в органах місцеве самоврядування в Україні».

4. Питання на перевірку знання Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції».

5. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурного підрозділу виконавчого апарату обласної ради.

Останнє оновлення: Вівторок, 28 квітня 2015, 09:27

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr