Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті обласної ради


 

I. Загальні положення

         1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до ст. 10 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.02 №169, і регулює порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування 4 та 5 категорій у виконавчому апараті обласної ради.

         1.2. Конкурс на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті обласної ради повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу до служби в органах місцевого самоврядування громадян України.

         1.3. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування розпорядженням голови обласної ради утворюється конкурсна комісія у складі голови, секретаря і членів комісії. Очолює конкурсну комісію перший заступник голови обласної ради. До складу конкурсної комісії входять керуючий справами виконавчого апарату обласної ради, представник відділу юридичної та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради та керівники структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради.

         1.4. Рішення про проведення конкурсу та його умови приймаються головою обласної ради за наявності вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування.

            1.5. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду у виконавчому апараті обласної ради, а також просування по службі посадових осіб місцевого самоврядування, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування, може здійснюватися без конкурсного відбору.

 

II. Умови проведення конкурсу

2.1. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

досягли встановленого законодавством граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування;

визнані в установленому порядку недієздатними;

мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадової особи місцевого самоврядування;

у разі прийняття на службу будуть у безпосередньому підпорядкуванні близьких їм осіб або будуть безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам;            

         позбавлені права займати відповідні посади у встановленому законом порядку на визначений термін ;

в інших випадках, установлених законами.

2.2. Особи, які подали необхідні документи для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування ( надалі - кандидати).

2. 3. Конкурс проводиться поетапно:

1) публікація оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширення його через інші засоби масової інформації;

2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній   розгляд   на відповідність   встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

3)   проведення іспиту та відбір кандидатів.

 

III. Оголошення про конкурс

3.1. Інформація про конкурс на заміщення вакантних посад та умови конкурсу підлягають публікації у газеті "Житомирщина" не пізніш як за місяць до проведення конкурсу і доводяться до відома працівників виконавчого апарату обласної ради.

3.2. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

найменування органу місцевого самоврядування із зазначенням його місцезнаходження, адреси та номерів телефонів;

назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація стосовно основних функціональних обов`язків, розміру та умов оплати праці надається відділом юридичної та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради;

основні вимоги до кандидатів, визначені органом місцевого самоврядування з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад посадових осіб місцевого самоврядування;

термін прийняття документів ( протягом 30 календарних днів із дня оголошення про проведення конкурсу).

3.3. В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про службу в органах місцевого самоврядування.

3.4. При заміщенні вакантних посад, призначення на які відповідно до законодавства України здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття головою обласної ради рішення про призначення осіб згідно з пунктом 1.4 цього Порядку в межах виконавчого апарату обласної ради, конкурс не оголошується.

 

IV. Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі

4.1. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;

заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками, автобіографію;

дві фотокартки розміром 4x6 см;

копії документів про освіту, підвищення кваліфікації; про присвоєння наукового ступеня або вченого звання, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому чинним законодавством порядку;

декларацію про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру;

копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчену кадровою службою;

медичну довідку про стан здоров`я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров`я України;

письмову згоду на проведення спеціальної перевірки;

копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

Особи, які працюють у виконавчому апараті обласної ради і бажають взяти участь у конкурсі, зазначених документів не додають.

4.2. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Відділ юридичної та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посаду посадової особи місцевого самоврядування.

4. 3. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється відділом юридичної та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

4.4. Особа, яка подала недостовірні відомості, до участі у конкурсі не допускається. У разі ненадання особою згоди на проведення спеціальної перевірки, питання щодо допуску її до конкурсу не розглядається.

У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки факту подання кандидатом на посаду неправдивих відомостей про себе, обласна рада відмовляє кандидату у призначенні на посаду, а також протягом трьох робочих днів повідомляє про виявлений факт правоохоронні органи для реагування в установленому порядку, крім випадків, визначених законом.

4. 5.   Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у відділі юридичної та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради.

 

V. Складання іспиту та відбір кандидатів

5.1. Іспит проводиться конкурсною комісією з метою об'єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посаду посадових осіб місцевого самоврядування.

5.2. Відділ юридичної та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

5.3. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про засади запобігання та протидії корупції", а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень виконавчого апарату обласної ради та відповідної відповідальної посадової особи місцевого самоврядування.

5.4. Порядок проведення іспиту та перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради та відповідальних посадових осіб місцевого самоврядування затверджується головою ради.

5.5. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

5.6. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму   засіданні   здійснює   відбір   осіб   для   зайняття   вакантних   посад посадових осіб місцевого самоврядування.

5.7 . Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву виконавчого апарату обласної ради і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу.

Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.

5.8. Якщо жодного з кандидатів не рекомендовано конкурсною комісією для зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування, то оголошується повторний конкурс.

5.9. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 2/3 її складу.

5.10. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос голови комісії.

У рішенні комісії, що подається голові обласної ради, обов'язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду посадової особи місцевого самоврядування та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

5.11. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається голові обласної ради не пізніше, ніж через два дні після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

5.12. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.

5.13. Рішення про призначення на посаду посадової особи місцевого самоврядування та зарахування до кадрового резерву приймає голова обласної ради на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

5.14. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене голові обласної ради протягом трьох днів після ознайомлення із цим рішенням.

5.15. Рішення голови обласної ради може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.

Останнє оновлення: П'ятниця, 02 листопада 2012, 11:16

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr