ПОЛОЖЕННЯ про постійні комісії обласної ради VІ скликання

Додаток
до рішення обласної ради
                                                                                   від  14.12.10      №  14

ПОЛОЖЕННЯ
про постійні комісії обласної ради
VІ скликання

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Відповідно до ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постійні комісії обласної ради є органами ради, що обираються з числа депутатів обласної ради для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.
Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються Регламентом роботи обласної ради та Положенням про постійні комісії.
2. Основними завданнями постійних комісій обласної ради є:
-  вивчення і підготовка для розгляду на засіданнях ради питань про стан і розвиток галузей економіки області та соціально-культурної сфери;
- попередній розгляд проектів програм соціально-економічного і культурного розвитку, бюджету, звітів про виконання програм і бюджету;
- вивчення і попередній розгляд питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, здійснення контролю за ефективністю управління майном.
3. Постійні комісії обласної ради є підзвітними раді та відповідальними перед нею.
Діяльність постійних комісій координують голова обласної ради, перший заступник та  заступник голови ради.
4. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень. Обласна рада своїм рішенням може ліквідовувати і реорганізовувати раніше утворені постійні комісії, вносити зміни до їх складу.
5. Голова та члени постійної комісії обираються на пленарному засіданні ради. Заступник голови та секретар постійної комісії обираються на засіданні постійної комісії.
Повноваження голови постійної комісії можуть бути припинені тільки за рішенням обласної ради.
6. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова обласної ради, перший заступник та заступник голови  ради.


ІІ. ФУНКЦІЇ І ПОВНОВАЖЕННЯ
7. Постійні комісії обласної ради сприяють реалізації повноважень обласної ради у питаннях, що належать до її відання, беруть участь у розробці, відповідно до функціональної спрямованості, програми соціально-економічного розвитку області, інших цільових програм.
8. Питання діяльності кожної постійної комісії обласної ради визначаються функціональною спрямованістю, що розробляється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту роботи обласної ради та даного Положення.
9. Постійні комісії за дорученням обласної ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного розвитку, обласного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд обласної ради, розробляють проекти рішень обласної ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях із доповідями і співдоповідями.
10. Постійні комісії за дорученням ради, голови обласної ради, першого заступника і заступника голови ради або за власною ініціативою вивчають діяльність із питань, віднесених до відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень, незалежно від форм власності, та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради.
11. Постійні комісії здійснюють контроль за виконанням рішень ради.
12. Постійні комісії обласної ради з питань, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом , мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.
У разі ненадання інформації або подання недостовірної інформації, їх керівники або інші посадові особи несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
13. Постійні комісії обласної ради для вивчення питань, розробки проектів рішень ради можуть створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.
14. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, погодження та призначення обласною радою, готують висновки та рекомендації з цих питань.
15. У разі створення тимчасових контрольних комісій обласної ради, робочих груп (комісій) для вивчення окремих питань, делегують до їх складу своїх  представників.
16. Постійні комісії ради керуються в своїй діяльності вимогами ст. 47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами в частині, що стосується їх функціональних питань.
17. Постійні комісії звітують перед радою про проведену роботу.


ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ
18. Постійні комісії обласної ради організовують свою роботу відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту роботи обласної ради, Положення про постійні комісії та функціональної спрямованості.
19. Основною формою роботи постійних комісій обласної ради є засідання, які скликаються в міру необхідності і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина  від загального складу комісії.
Для визначення їх правомочності беруться дані про реєстрацію депутатів, яка проводиться перед початком засідання особисто депутатом підтвердженням своєї присутності власноручним підписом у відповідному реєстрі.
20. Керівництво діяльністю постійних комісій обласної ради і організація їх роботи покладається на голів постійних комісій.
Голова постійної комісії:
- скликає і веде засідання комісії, розподіляє обов'язки між членами комісії, дає їм доручення, сприяє забезпеченню їх необхідними матеріалами і документами, запрошує для участі в роботі комісії, підготовчих комісій і робочих груп представників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадськості, фахівців і вчених;
- представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами;
- організовує роботу з реалізації висновків і рекомендацій комісій;
- звітує обласній раді про роботу комісії, виступає на сесіях обласної ради з доповідями і співдоповідями;
- здійснює координацію роботи з іншими постійними комісіями обласної ради.
21. Заступник голови постійної комісії здійснює функції голови комісії у разі його відсутності або неможливості ним виконувати свої повноваження за інших причин, виконує за дорученням голови окремі його функції, а також завдання щодо організації роботи постійної комісії обласної ради.
22. Секретар постійної комісії забезпечує своєчасність підготовки необхідних матеріалів до засідань комісії, проводить облік роботи, яка виконується членами комісії, веде протоколи її засідань.

23. Член постійної комісії зобов'язаний брати участь у роботі постійної комісії і робочих груп, за дорученням комісії повинен вивчати питання, що належать до її відання, повідомляти їй свої висновки, сприяти виконанню прийнятих нею рекомендацій, здійснювати контроль за вжиттям заходів щодо їх виконання.
24. Голова, заступник, секретар, члени постійної комісії обласної ради на час засідань постійних комісій, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю, за рахунок обласного бюджету відповідно до чинного законодавства.
25. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії обласної ради готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою постійної комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.
26. Рекомендації постійних комісій обласної ради підлягають обов'язковому розгляду відповідними органами влади, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи комісії повинні бути повідомлені у встановлений ними термін.
27. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативи комісій, а також за дорученням обласної ради, голови ради, першого заступника або заступника голови ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.
Спільне засідання постійних комісій є правомочним, якщо у ньому бере участь не менш як половина депутатів від загального складу кожної комісії.
Рекомендації спільних засідань постійних комісій приймаються більшістю голосів від загального складу кожної комісії.
28. За рішенням постійної комісії (комісій) можуть проводитися закриті, а також виїзні засідання.
29. Постійні комісії обласної ради інформують громадськість про свою діяльність через засоби масової інформації.

IV. ФУНКЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

З питань бюджету і комунальної власності

1. Попередньо розглядає проект обласного бюджету і подає на розгляд обласної ради висновки і рекомендації з даного питання.
2. Розглядає пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту обласного бюджету, рекомендації постійних комісій обласної ради до проекту обласного бюджету, приймає рекомендації про підтримку або відхилення поданих пропозицій.
3. Здійснює контроль за виконанням обласного бюджету, цільовим та економним використанням бюджетних коштів. У разі необхідності, запрошує на заслуховування керівників відповідних підприємств, установ, організацій відповідальних за наповнення доходної частини обласного бюджету.
4. Надає рекомендації щодо внесення звіту про виконання бюджету на затвердження обласної ради.
5. Спільно з іншими комісіями розглядає проекти програми соціально-економічного і культурного розвитку області, цільові програми, готує пропозиції з цих питань.
6. Аналізує в ході поточного виконання обласного бюджету спільно з іншими постійними комісіями обласної ради виконання затверджених цільових програм в аспекті досягнення ними поставленої мети, пріоритетності програм, ефективності використання бюджетних коштів, виділених на реалізацію відповідних програм. Приймає висновки, рекомендації щодо вдосконалення цільових програм або доцільності їх подальшої реалізації.
7. Контролює питання ефективності, раціонального використання бюджетних коштів, вносить пропозиції щодо організації і контролю з цього питання. Заслуховує розпорядників бюджетних коштів стосовно напрямів та ефективності їх використання. Ініціює притягнення до відповідальності посадових осіб, що допустили бюджетні правопорушення.
8. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що належить до спільної власності територіальних громад області.
9. Здійснює попередній розгляд та вносить рекомендації, висновки на пленарне засідання ради з питань управління об’єктами спільної власності, а саме щодо:
-створення, припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація) підприємств, установ і організацій;
- затвердження, погодження, внесення змін до статутів (положень) підприємств, установ, організацій спільної власності, прийняття рішень у зв’язку з порушенням статутів (положень);
- погодження призначення та звільнення керівників підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на підставі контрактів;
- затвердження порядку та умов продажу, передачі під заставу, інших способів відчуження, списання майна спільної власності, а також придбання майна в установленому законом порядку;
- затвердження переліку та умов приватизації об’єктів спільної власності;
- затвердження методики розрахунку, порядку використання плати за оренду майна спільної власності  територіальних громад сіл, селищ, міст області, надання пільг з орендної плати;
- здійснення інших повноважень з управління спільною власністю територіальних громад за  дорученням  обласної  ради.
10. Попередньо погоджує показники ефективності використання майна, форми, системи оплати праці працівників, структуру і штати для підприємств спільної власності територіальних громад.
11. Попередньо погоджує тарифи на послуги, що реалізуються підприємствами спільної власності.
12. Заслуховує звіти керівників підприємств, установ, організацій про результати виконання показників ефективності управління майном та з інших питань діяльності об’єктів спільної власності.
13. Вносить пропозиції голові обласної ради щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників об’єктів спільної власності при встановленні фактів порушення ними умов контракту та рішень обласної ради.
14. Розглядає пропозиції щодо погодження проведення орендарями реконструкції, технічного переоснащення, поліпшення орендованих приміщень спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та вносить рекомендації з даного питання на пленарне засідання обласної ради.
15. Здійснює попередній розгляд питань управління корпоративними правами (пакетами акцій), що належать до спільної власності територіальних громад та вносить рекомендації, висновки з даних питань на пленарне засідання ради, контролює ефективність управління корпоративними правами (пакетом акцій) спільної власності.
16. Здійснює моніторинг надходжень до обласного бюджету плати за користування землею, надрами та лісовими ресурсами та приймає відповідні рекомендації.


З питань соціально-економічного розвитку регіону, інвестиційної діяльності та середнього і малого бізнесу
1. Попередньо розглядає програму соціально-економічного розвитку області, обласний бюджет, цільові програми щодо роботи промислових, будівельних, транспортних підприємств і об'єднань, підприємств енергетики, зв'язку, житлово-комунального господарства. Здійснює контроль за виконанням програм та заслуховує на своїх засіданнях інформацію щодо їх реалізації.
2. Вивчає та розглядає відповідність проекту обласного бюджету програмі соціально-економічного розвитку області.
3. Бере участь у підготовці питань, які вносяться на розгляд обласної ради, пов'язаних із розвитком промисловості, будівництва, транспорту та зв'язку.
4. Аналізує і вносить пропозиції сесії ради щодо оптимізації обслуговування  підприємств та населення області транспортними засобами.
5. Здійснює попередній розгляд та вносить рекомендації з питань сприяння:
- реформуванню та розвитку житлово-комунального господарства;
- забезпеченню безпеки руху транспортних засобів в області;
- розвитку сучасних засобів зв’язку, телекомунікаційних мереж;
- розвитку малого, середнього підприємництва, захисту законних прав підприємців та підприємницьких структур;
- залученню інвестицій в господарський комплекс області,  реалізації пріоритетних інвестиційних проектів;
- розвитку житлового будівництва;
- структурній перебудові галузей промисловості області, виходячи з потреб наповнення бюджету та відновлення роботи підприємств.
6. Розробляє пропозиції щодо розвитку галузей господарського комплексу області, заслуховує звіти керівників відповідних управлінь обласної державної адміністрації та готує висновки з цих питань.
7. Робить відповідні висновки щодо планів забудови територій та благоустрою населених пунктів області.
8. Аналізує питання щодо використання коштів, які спрямовуються на будівництво і утримання шляхів.
9. Вивчає і вносить пропозиції з питань залучення альтернативних джерел енергії для забезпечення енергетичних потреб господарств області.
10. Здійснює попередній розгляд та вносить рекомендації, висновки на пленарне засідання ради з питань управління об’єктами спільної власності галузей промисловості, а саме щодо:
- створення, припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація) підприємств, установ, організацій спільної власності;
- затвердження, погодження, внесення змін до статутів (положень) підприємств, установ, організацій спільної власності, прийняття рішень у зв'язку з порушенням статутів (положень);
- приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
А також:
- погоджує призначення та звільнення керівників установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на підставі контрактів;
- заслуховує на засіданнях комісії звіти керівників установ,  організацій спільної власності  про  результати  виконання  показників  ефективності управління майном та з інших питань діяльності об'єкта спільної власності;
- здійснює інші повноваження з управління спільною власністю, доручені обласною радою.
11. Вносить пропозиції голові обласної ради щодо ініціювання притягнення до дисциплінарної відповідальності керівника об’єкта спільної власності галузей промисловості при встановленні фактів порушення ним умов контракту або рішень обласної ради.

З питань агропромислового комплексу,
земельних відносин та розвитку села
1. Попередньо розглядає та вносить пропозиції до програми соціально – економічного розвитку області, обласного бюджету, цільових програм з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, розвитку соціальної інфраструктури села.
2. Здійснює попередній розгляд та вносить рекомендації, висновки на пленарне засідання ради з питань сприяння сільськогосподарським товаровиробникам у виробничій діяльності, створення умов для рівноправного функціонування різних форм власності.
3. Попередньо розглядає питання:
- передачі земельних ділянок комунальної власності у державну власність, а також  державної власності у комунальну власність;
- використання земель спільної власності територіальних громад;
- зміни меж адміністративно-територіальних утворень області;
- організації землеустрою;
- розподілу використання коштів, які надходять на спеціальний рахунок обласної ради у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.
4. Здійснює контроль за виконанням програм, рішень ради щодо:
- використання та охорони земель, поліпшення родючості ґрунтів, впровадження прогресивних ґрунтозахисних, ґрунтообробних та екологічно безпечних технологій;
- проведення агролісотехнічних заходів та консервації деградованих і забруднених земель;
- розвитку особистих селянських господарств;
- роботи обслуговуючих кооперативів, заготівельних організацій, переробки, зберігання і реалізації сільськогосподарської продукції.
5. Здійснює попередній розгляд та вносить рекомендації, висновки на пленарне засідання ради з питань управління об’єктами спільної власності, які відносяться до агропромислового комплексу, а саме:
- створення, припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація) підприємств, установ, організацій спільної власності;
- затвердження, погодження, внесення змін до статутів (положень) підприємств, установ, організацій спільної власності, прийняття рішень у зв’язку з порушенням статутів (положень);
- погодження призначення та звільнення керівників об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на підставі контрактів;
- приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
А також:
- заслуховує на засіданнях комісії звіти керівників підприємств, установ, організацій про результати виконання показників ефективності управління майном та з інших питань діяльності об’єкта спільної власності;
- здійснює інші повноваження з управління спільною власністю, доручені обласною радою.
6. Вносить пропозиції голові обласної ради щодо ініціювання притягнення до дисциплінарної відповідальності керівника об’єкта спільної власності, який відноситься до сільськогосподарської або переробної галузей, при встановленні фактів порушення ним умов контракту або рішень обласної ради.

З питань Чорнобильської катастрофи, екології
та використання природних ресурсів
1. Попередньо розглядає та вносить відповідні рекомендації до проектів рішень обласної ради щодо програми соціально – економічного розвитку області, обласного бюджету, цільових програм з питань охорони навколишнього природного середовища, розвитку мінерально-сировинної галузі та питань, пов’язаних із ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи.
2. Вносить пропозиції на сесію ради з питань визначення пріоритетних напрямків екологічної політики області та здійснення контролю за їх виконанням.
3. Вивчає стан виконання управліннями облдержадміністрації, підприємствами, об'єднаннями, установами, організаціями, заходів щодо мінімізації наслідків аварії на ЧАЕС, заслуховує їх керівників.
4. Здійснює  попередній розгляд та надає висновки, рекомендації щодо  розгляду обласною радою питань стосовно:
- організації територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні;
- надання дозволів на спеціальне використання природних ресурсів;
- надання угідь для ведення мисливського господарства та полювання;
- впровадження екологічно чистих технологій і виробництв, проведення природоохоронних, ресурсозберігаючих та відновлювальних заходів щодо умов розміщення промислових та інших об’єктів з урахуванням вимог природоохоронного законодавства;
- здійснення системи заходів щодо захисту населення від еколого-техногенних аварій, стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій;
-  внесення пропозицій щодо лімітів використання  лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних лісових користувань;
- затвердження Положення про спеціальний позабюджетний обласний фонд охорони навколишнього природного середовища;
- оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятниками історії або культури, які охороняються законом;
- питання обмеження, тимчасової заборони (зупинення) діяльності підприємств, установ і організацій у разі порушення ними вимог водного законодавства:
-  затвердження порядку організації охорони палацово-паркових, паркових та садибних комплексів, природних заповідників;
- передачі у власність, постійне користування земельних лісових ділянок на землях спільної власності  територіальних громад, сіл, селищ, міст області та припинення права користування ними;
-  надання гірничих відводів на користування надрами місцевого значення;
- погодження надання спеціальних дозволів на користування надрами загальнодержавного значення;
- анулювання спеціальних дозволів на користування надрами загальнодержавного значення;
- розподілу та використання коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища;
- розміщення підприємств та інших об’єктів, діяльність яких пов’язана з використанням водних ресурсів і може негативно впливати на їх стан.
5. Ініціює перед обласною радою створення і визначення статусу природоохоронних, у тому числі резервних фондів, для фінансування цільових екологічних програм та інших заходів щодо охорони навколишнього природного середовища.
6. Взаємодіє та співпрацює з громадськими неурядовими екологічними організаціями, Міністерством екології та природних ресурсів України, Комітетом Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерством надзвичайних ситуацій України.
7. Бере участь у проведенні роз'яснювальної роботи серед населення щодо бережливого ставлення до природи рідного краю. Сприяє проведенню еколого-просвітницьких заходів, семінарів, круглих столів.

З питань охорони здоров'я, соціального захисту населення
та у справах ветеранів
1. Попередньо розглядає і вносить пропозиції до програми соціально-економічного розвитку, обласного бюджету, цільових програм з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення, зокрема, ветеранів війни і праці.
2. Вивчає стан справ та здійснює контроль за виконанням програм, рішень ради із зазначених питань, зокрема:
- будівництва та зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я та соціального захисту населення;
- організації медичного обслуговування населення, розвитку сімейної медицини, впровадження страхової медицини;
- проведення санітарно-профілактичних заходів, забезпечення санітарного стану населених пунктів, промислових та комунальних підприємств, закладів торгівлі і громадського харчування, місць масового відпочинку громадян;
- поліпшення роботи медико-санітарних закладів по охороні материнства і дитинства, організації надання медичної допомоги дітям і підліткам;
- раціонального використання бюджетних коштів, виділених на забезпечення медичних закладів обладнанням, інвентарем та паливом, проведення ремонту;
- стану харчування хворих у лікарнях, диспансерах, інших установах галузі охорони здоров'я;
- здійснення заходів щодо ефективного використання мережі лікарень, поліклінік, санаторіїв,  ФАПів, інших лікувальних та оздоровчих закладів;
- виконання нормативних актів щодо призначення і виплати трудових та соціальних пенсій, субсидій, всіх видів державної допомоги, передбаченої чинним законодавством;
3. Розглядає питання щодо:
- створення належних умов для життєзабезпечення ветеранів, підвищення рівня їх соціально-побутового та медичного обслуговування;
- роботи будинків-інтернатів для інвалідів, ветеранів війни і праці, інших закладів галузі соціального захисту населення, створення в них належного рівня побутових умов, медико-санітарного та культурного обслуговування;
- надання встановлених чинним законодавством пільг і переваг пенсіонерам, ветеранам війни та праці, інвалідам війни, учасникам бойових дій;
- діяльності ветеранських організацій.
4. Бере участь у проведенні санітарно-освітньої роботи серед населення щодо профілактики захворювань, ведення здорового способу життя.
5. Вивчає стан справ щодо створення нових робочих місць на ринку праці, сприяння залученню інвалідів до роботи на підприємствах і в організаціях різних форм власності і вносить відповідні пропозиції.
6. Здійснює попередній розгляд та вносить рекомендації, висновки на пленарне засідання ради з питань управління об’єктами спільної власності галузей охорони здоров’я та соціального захисту населення, а саме щодо:
- створення, припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація) підприємств, установ, організацій спільної власності;
- затвердження, погодження, внесення змін до статутів (положень) підприємств, установ, організацій спільної власності, прийняття рішень у зв’язку з порушенням статутів (положень);
- погодження призначення та звільнення керівників підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на підставі контрактів;
- приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;
- списання медичного обладнання (первісною балансовою вартістю понад п’ять тисяч гривень) із балансів установ, організацій та підприємств галузі охорони здоров’я, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
А також:
- погоджує призначення та звільнення керівників установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на підставі контрактів;
- заслуховує на засіданнях комісії звіти керівників підприємств, установ,  організацій спільної власності  про  результати  виконання  показників  ефективності управління майном та з інших питань діяльності об'єкта спільної власності;
- здійснює інші повноваження з управління спільною власністю, доручені обласною радою.
7. Вносить пропозиції голові обласної ради щодо ініціювання притягнення до дисциплінарної відповідальності керівника об’єкта спільної власності галузей охорони здоров’я та соціального захисту населення при встановленні фактів порушення ним умов контракту або рішень обласної ради.

З гуманітарних питань
1. Попередньо розглядає і вносить пропозиції до програм соціально-економічного розвитку, обласного бюджету, цільових програм з питань розвитку освіти, науки, культури, туризму, сім’ї та молоді, фізичної культури і спорту, засобів масової інформації.
2. Вивчає стан справ та здійснює контроль за виконанням обласних галузевих програм, рішень ради з питань, віднесених до компетенції комісії, зокрема щодо:
- будівництва та зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти, культури та інших об'єктів соціально-культурного призначення;
-   використання капіталовкладень, матеріальних та фінансових ресурсів, своєчасності проведення ремонту приміщень, надання комунальних послуг;
- реалізації заходів, спрямованих на поліпшення роботи дитячих дошкільних закладів, шкіл, вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, їх підготовки до початку навчального року, літнього оздоровлення дітей;
- роботи закладів культури і мистецтва, підвищення їх ролі у відродженні і збереженні самобутніх традицій українського народу, розвитку народної творчості, організації дозвілля населення;
- охорони і відродження пам'ятників історії та культури, збереження та використання культурного надбання;
- реалізації заходів, спрямованих на соціальну підтримку молодих сімей, працевлаштування та зайнятості молоді, розвитку молодіжного житлового будівництва, попередження негативних явищ у молодіжному середовищі;
- розвитку фізичної культури, спорту і туризму в області, раціонального використання та будівництва фізкультурно-спортивної бази.
3. Спільно з  відповідними управліннями облдержадміністрації вносить на розгляд ради пропозиції про стан та розвиток гуманітарної сфери в області, розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань.
4. Здійснює попередній розгляд та вносить рекомендації з питань сприяння національно-культурному розвитку національних меншин, забезпеченню конституційних прав і свобод жителів області у сфері світогляду і віросповідання, міжконфесійній злагоді.
5. Всіляко сприяє участі підприємств, об’єднань, установ, організацій в забезпеченні та покращенні ними матеріальної бази закладів гуманітарної сфери.
6. Розглядає питання щодо висвітлення роботи ради, її постійних комісій, депутатів у засобах масової інформації та вносить пропозиції раді.
7. Здійснює попередній розгляд та вносить рекомендації, висновки на пленарне засідання ради з питань управління об’єктами спільної власності галузей освіти, науки, культури, туризму, фізичної культури і спорту, а саме щодо:
- створення, припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація) підприємств, установ, організацій спільної власності;
- затвердження, погодження, внесення змін до статутів (положень) підприємств, установ, організацій спільної власності, прийняття рішень у зв'язку з порушенням статутів (положень);
- приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
А також:
- погоджує призначення та звільнення керівників установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на підставі контрактів;
- заслуховує на засіданнях комісії звіти керівників установ,  організацій  спільної власності про  результати  виконання  показників  ефективності управління майном та з інших питань діяльності об'єктів спільної власності;
- здійснює інші повноваження з управління спільною власністю, доручені обласною радою.
8. Вносить пропозиції голові обласної ради щодо ініціювання притягнення до дисциплінарної відповідальності керівника об’єкта спільної власності галузей освіти, науки, культури, туризму, фізичної культури і спорту при встановленні фактів порушення ним умов контракту або рішень обласної ради.

З питань законності, правопорядку і прав людини
1. Здійснює попередній розгляд проектів програми соціально-економічного розвитку, обласного бюджету, цільових програм з питань забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян. Заслуховує інформацію щодо їх виконання.
2. Вивчає та готує питання щодо стану дотримання прав і свобод людини, забезпечення законності і правопорядку на території області, які вносяться на розгляд ради, розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань.
3. Здійснює контроль за реалізацією заходів Комплексної програми профілактики злочинності в області та обласної Програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на відповідний період і вивчає стан їх виконання безпосередньо на місцях.
4. Бере участь у розробці та здійсненні заходів щодо захисту прав та інтересів громадян, їх правового виховання, забезпечення законності та охорони правопорядку.
5. Аналізує матеріали, які надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, дані статистичної звітності, що характеризують стан законності на території області, за наслідками розгляду готує пропозиції на розгляд ради.
6. Аналізує питання діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку та органів самоорганізації населення на території області. Заслуховує, в разі необхідності, інформацію сільських, селищних, міських рад про роботу з координації діяльності цих формувань.
7. Спільно з комісією обласної ради з питань регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування:
- аналізує та вивчає стан дотримання чинного законодавства при здійсненні органами місцевого самоврядування повноважень;
- розглядає звернення до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноважень районних, обласної ради та їх органів.
8. Бере участь у розробці пропозицій до проектів законів та наукових заходах з правової тематики.
9. Узагальнює пропозиції щодо кандидатур до складу кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури області та подає їх на розгляд ради.

З питань регламенту, депутатської етики та
місцевого самоврядування
1. Здійснює попередній розгляд проектів програми соціально-економічного розвитку, обласного бюджету, вносить відповідні рекомендації.
2. Розробляє проект Регламенту роботи обласної ради, вносить пропозиції щодо доповнень та змін до нього і вносить їх на розгляд обласної ради, здійснює контроль за дотриманням Регламенту роботи обласної ради.
3. Дає пояснення депутатам, іншим учасникам пленарного засідання ради щодо застосування положень Регламенту роботи обласної ради.
4. Розробляє та вносить на затвердження ради положення про президію ради, вносить пропозиції щодо внесення відповідних змін.
5. Розглядає пропозиції щодо делегування обласній державній адміністрації окремих повноважень обласної ради, а також пропозиції про відкликання їх.
6. Розробляє  проект Положення про помічника-консультанта депутата обласної ради та опису посвідчення помічника-консультанта депутата і подає на затвердження ради. Вносить пропозиції щодо внесення відповідних змін.
7. Розглядає питання щодо дотримання кожним депутатом норм депутатської етики.
8. Здійснює контроль за своєчасним розглядом керівниками управлінь облдержадміністрації, підприємств, об'єднань, установ, організацій запитів та звернень депутатів обласної ради.
9. Розглядає питання щодо  реалізації органами державної влади,  організаціями, підприємствами, об'єднаннями та  установами пропозицій і зауважень депутатів обласної ради, висловлених на сесіях ради.
10. За дорученням ради готує рекомендації з питань, пов'язаних із депутатською діяльністю, організовує заслуховування повідомлень депутатів про їх роботу в раді, виконання ними депутатських обов'язків, рішень та доручень ради, постійних комісій.
11. Готує висновки з питань, пов'язаних із гарантіями депутатської діяльності, відкликанням депутата виборцями або у зв'язку з набранням законної сили обвинувального вироку суду щодо депутата.
12. Спільно з комісією з питань законності, правопорядку і прав людини:
- аналізує і вивчає стан дотримання чинного законодавства при здійсненні органами місцевого самоврядування повноважень;
- розглядає звернення до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноважень районних, обласної ради та їх органів.
13. Попередньо розглядає проекти рішень обласної ради щодо внесення змін до адміністративно-територіального устрою Житомирської області.


Перший заступник
голови ради                               В.Ю. Арешонков

Останнє оновлення: Четвер, 17 вересня 2015, 05:03

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr