Кошторис на 2015 рік

  ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 р. № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 р. № 1220)
 
  Затверджений у сумі: Вiсiм мiльйонiв сто вiсiмдесят п`ять тисяч чотириста гривень 00 копiйок 8185400  грн.
 
  ( сума словами і цифрами)
  Голова обласної ради
  (посада)                      
      В.Й. Француз
  (підпис) (ініціали і прізвище)
  23 лютого 2015 р.    
  (число, місяць, рік)   МП
КОШТОРИС на 2015 рік
13576948  Житомирська обласна рада
(код за ЄДРПОУ та найменування  бюджетної установи)
м. Житомир
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету  ОБЛАСНИЙ
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування  бюджету 01  Житомирська обласна рада
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 010116  Органи місцевого самоврядування )
        (грн.)
Найменування Код Усього на рік РАЗОМ
Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього Х 7 185 400 1 000 000 8 185 400
Надходження коштів із загального фонду бюджету Х 7 185 400 Х 7 185 400
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч. Х Х 1 000 000 1 000 000
- Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 Х - -
(розписати за підгрупами)   Х - -
- Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 Х - -
(розписати за підгрупами)   Х - -
інші надходження, у т.ч.   Х 1 000 000 1 000 000
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   Х - -
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)   Х 1 000 000 1 000 000
кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 602400   1 000 000 1 000 000
повернення кредитів до бюджету ( розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)   Х - -
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього х 7 185 400 1 000 000 8 185 400
Поточні видатки 2000 7 185 400 - 7 185 400
Оплата праці 2110 2 856 700 - 2 856 700
Заробітна плата 2111 2 856 700 - 2 856 700
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 - - -
Нарахування на оплату праці 2120 1 037 000 - 1 037 000
Використання товарів і послуг 2200 3 119 700 - 3 119 700
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 588 300 - 588 300
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 - - -
Продукти харчування 2230 - - -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 1 866 100 - 1 866 100
Видатки на відрядження 2250 95 000 - 95 000
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 570 300 - 570 300
Оплата теплопостачання 2271 382 600 - 382 600
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 11 700 - 11 700
Оплата електроенергії 2273 176 000 - 176 000
Оплата природного газу 2274 - - -
Оплата інших енергоносіїв 2275 - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 - - -
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 - - -
Поточні трансферти 2600 - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 - - -
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 - - -
Соціальне забезпечення 2700 103 700 - 103 700
Виплата пенсій і допомоги 2710 - - -
Стипендії 2720 - - -
Інші виплати населенню 2730 103 700 - 103 700
Інші поточні видатки 2800 68 300 - 68 300
Капітальні видатки 3000 - 1 000 000 1 000 000
Придбання основного капіталу 3100 - 1 000 000 1 000 000
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 - 1 000 000 1 000 000
Капітальне будівництво (придбання) 3120 - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 - - -
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 - - -
Капітальний ремонт 3130 - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 - - -
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 - - -
Реконструкція та реставрація 3140 - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 - - -
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 - - -
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 - - -
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 - - -
Капітальні трансферти 3200 - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 - - -
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 - -  
Капітальні трансферти населенню 3240 - - -
Надання внутрішніх кредитів 4110 - -  
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 - - -
Надання кредитів  підприємствам, установам, організаціям 4112 - - -
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 - - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 - - -
Нерозподілені видатки 9000 - - -
* Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".
Голова обласної ради     В.Й. Француз
  (підпис)   (ініціали і прізвище)
Керівник бухгалтерської служби/                                                          начальник планово-фінансового підрозділу     О.В. Слюсарь
  (підпис)   (ініціали і прізвище)
23 лютого 2015 р.    
(число, місяць, рік)        
МП        
          

Останнє оновлення: Четвер, 17 вересня 2015, 05:03

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr