Кошторис на 2014 рік

  ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 р. № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 р. № 1220)
 
  Затверджений у сумі: Шість мільйонів дев'ятсот одна тисяча дев'ятсот гривень 00 копійок. 6901900 грн.
 
  ( сума словами і цифрами)
  Голова обласної ради
  (посада)                      
      В.Й. Француз
  (підпис) (ініціали і прізвище)
  03 березня 2014р.    
  (число, місяць, рік)   МП
         
КОШТОРИС на 2014 рік
13576948  Житомирська обласна рада
(код за ЄДРПОУ та найменування  бюджетної установи)
м. Житомир
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету  ОБЛАСНИЙ
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування  бюджету 01  Житомирська обласна рада
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 010116  Органи місцевого самоврядування )
        (грн.)
Найменування Код Усього на рік РАЗОМ
Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього Х 6 789 900 112 000 6 901 900
Надходження коштів із загального фонду бюджету Х 6 789 900 Х 6 789 900
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч. Х Х 112 000 112 000
- Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 Х - -
(розписати за підгрупами)   Х - -
- Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 Х - -
(розписати за підгрупами)   Х - -
інші надходження, у т.ч.   Х - -
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   Х - -
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)   Х 112 000 112 000
кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 602400   112 000 112 000
повернення кредитів до бюджету ( розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)   Х - -
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього х 6 789 900 112 000 6 901 900
Поточні видатки 2000 6 789 900 - 6 789 900
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 3 623 700 - 3 623 700
Оплата праці 2110 2 658 600 - 2 658 600
Заробітна плата 2111 2 658 600 - 2 658 600
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 - - -
Нарахування на оплату праці 2120 965 100 - 965 100
Використання товарів і послуг 2200 3 023 900 - 3 023 900
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 856 200 - 856 200
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 - - -
Продукти харчування 2230 - - -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 1 539 200 - 1 539 200
Видатки на відрядження 2250 112 400 - 112 400
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 508 100 - 508 100
Оплата теплопостачання 2271 364 500 - 364 500
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 7 600 - 7 600
Оплата електроенергії 2273 136 000 - 136 000
Оплата природного газу 2274 - - -
Оплата інших енергоносіїв 2275 - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 8 000 - 8 000
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 8 000 - 8 000
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 - - -
Поточні трансферти 2600 - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 - - -
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 - - -
Соціальне забезпечення 2700 111 700 - 111 700
Виплата пенсій і допомоги 2710 - - -
Стипендії 2720 - - -
Інші виплати населенню 2730 111 700 - 111 700
Інші поточні видатки 2800 30 600 - 30 600
Капітальні видатки 3000 - 112 000 112 000
Придбання основного капіталу 3100 - 112 000 112 000
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 - 112 000 112 000
Капітальне будівництво (придбання) 3120 - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 - - -
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 - - -
Капітальний ремонт 3130 - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 - - -
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 - - -
Реконструкція та реставрація 3140 - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 - - -
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 - - -
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 - - -
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 - - -
Капітальні трансферти 3200 - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 - - -
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 - -  
Капітальні трансферти населенню 3240 - - -
Надання внутрішніх кредитів 4110 - -  
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 - - -
Надання кредитів  підприємствам, установам, організаціям 4112 - - -
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 - - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 - - -
Нерозподілені видатки 9000 - - -
* Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".
         
Перший заступник голови обласної ради     В.Ю. Арешонков
  (підпис)   (ініціали і прізвище)
Заступник начальника загального відділу, головний бухгалтер                                                               О.В. Слюсарь
  (підпис)   (ініціали і прізвище)
03 березня 2014р.      
(число, місяць, рік)        
МП        
         

Останнє оновлення: Четвер, 17 вересня 2015, 05:03

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr