Положення про комісії Рад народних депутатів з питань поновлення прав реабілітованих

 ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів УРСР
від 24 червня 1991 р. N 48 

 ПОЛОЖЕННЯ
про комісії Рад народних депутатів
з питань поновлення прав реабілітованих

 

1. Комісії Рад народних депутатів з  питань  поновлення  прав

реабілітованих (надалі  -  комісії)  утворюються  Верховною  Радою

Республіки Крим, обласними,  районними,  міськими  і  районними  в

місті Радами народних депутатів.

Комісії  у   своїй   роботі   керуються   законами   України,

постановами  Кабінету  Міністрів  України,   іншими   нормативними

актами, а також цим Положенням.

 

2.  Головними  завданнями   комісії   є   вирішення   питань,

пов'язаних з установленням факту розкуркулення,  адміністративного

виселення  з  відшкодуванням  матеріальних  збитків   і   виплатою

грошової компенсації реабілітованим,  які  відбували  покарання  у

вигляді позбавлення волі або примусового поміщення до  лікувальних

закладів,  поновленням   житлових   та   інших   прав    громадян,

реабілітованих відповідно  до  Закону  України  "Про  реабілітацію

жертв політичних репресій в Україні" ( 962-12 ).

 

3. Комісії відповідно до покладених на них завдань:

подають допомогу громадянам в одержанні необхідних документів

у зв'язку з реабілітацією;

організують публікацію повідомлень про реабілітацію  в  пресі

чи іншим способом інформують громадськість  за  місцем  роботи  та

проживання реабілітованого;

доручають  органам  внутрішніх  справ   провадити   перевірку

фактів  безпідставності  заслання  і  вислання,   направлення   на

спецпоселення, а також конфіскації та вилучення майна у зв'язку  з

необгрунтованими репресіями (розкуркуленням);

заслуховують  інформацію  відповідних  службових   осіб   про

виконання законодавства з питань  реабілітації,  а  також  подання

допомоги реабілітованим громадянам і членам їхніх сімей;

здійснюють   контроль   за   відшкодуванням    реабілітованим

громадянам матеріальних збитків і наданням установлених пільг;

вирішують  інші  питання,  пов'язані   з   поновленням   прав

реабілітованих громадян.

 

4. Районні, міські, районні в місті  комісії  крім  виконання

функцій, передбачених у пункті 3 цього Положення:

розглядають листи, заяви і скарги репресованих  громадян  або

їхніх  спадкоємців  першої  черги  з  питань  встановлення   факту

розкуркулення,    адміністративного    виселення,    відшкодування

матеріальних збитків, виплати грошової компенсації реабілітованим;

приймають рішення щодо:

встановлення    факту    розкуркулення,     адміністративного

виселення;

відшкодування матеріальних збитків  відповідно  до  Положення

про порядок виплати грошової  компенсації,  повернення  майна  або

відшкодування його вартості реабілітованим  громадянам  або  їхнім

спадкоємцям;

поновлення житлових та інших прав реабілітованих громадян.

 

5. Комісія Верховної Ради Республіки Крим, обласні,  Київська

та  Севастопольська  міські  комісії   крім   виконання   функцій,

передбачених у пункті 3 цього  Положення,  розглядають  скарги  на

рішення районних, міських, районних у місті комісій  та  приймають

за  ними  рішення,  здійснюють  координацію  їх  роботи,   подають

методичну допомогу.

 

6.  Комісії  діють  у  складі  голови,   заступника   голови,

секретаря та  членів  комісії.  Кількісний  і  персональний  склад

комісії, а також штатна чисельність її працівників  затверджуються

відповідною Радою народних депутатів.

До  складу  комісії  можуть  входити  депутати  Рад  народних

депутатів,   представники   громадськості,   фінансових   органів,

житлово-комунального   господарства,   соціального   забезпечення,

архівних установ, а у разі необхідності - й інших  організацій  та

установ.

 

7. Організацію  роботи  комісії  забезпечує  голова  комісії.

Діловодство  здійснює  секретар  комісії,   який   відповідає   за

правильне ведення документації,  підготовку  до  засідань  комісії

необхідних матеріалів, їх зберігання та облік.

 

8. Засідання комісії проводяться в міру необхідності, але  не

рідше одного разу на місяць, і правомочні, якщо  на  них  присутні

більше половини її  складу.  Всі  питання  в  комісії  вирішуються

більшістю голосів присутніх її членів.

 

9. У засіданнях комісії можуть  брати  участь  і  особи,  які

подали заяву з питань, віднесених до компетенції комісії, або їхні

представники.

 

10. Рішення комісії підписує голова (у разі його  відсутності

- заступник голови) і секретар комісії.

 

11. Рішення комісій з питань  виплати  грошової  компенсації,

повернення будівель та іншого майна або відшкодування їх  вартості

можуть бути оскаржені реабілітованим (або  його  спадкоємцями)  та

іншими  заінтересованими   громадянами   відповідно   до   Комісії

 Верховної   Ради   Республіки   Крим,   обласної,   Київської   та

Севастопольської міських комісій. У разі  незадоволення  прийнятим

рішенням ці громадяни можуть звернутися за розв'язанням  спору  до

суду.

 

12.   Організаційно-технічне   та   фінансове    забезпечення

діяльності комісій здійснюють  виконавчий  комітет  і  секретаріат

відповідної Ради народних депутатів.

 

13. Комісія користується штампом  і  печаткою  Ради  народних

депутатів, що її утворила.

 

( Положення із змінами, внесеними згідно  з  Постановою КМ  N  564

( 564-92-п )   від   05.10.92,   в  редакції  Постанови  КМ  N 112

( 112-93-п ) від 18.02.93 )

 


Останнє оновлення: П'ятниця, 02 листопада 2012, 09:23

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr