№1069 Про внесення змін до обласної Програми з підготовки тому «Звід пам’яток історії та культури України по Житомирській області» на 2010-2014 роки

 

trizyb1Україна
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ

 

Дев’ятнадцята сесія                                                           VІ скликання

Від    23.01.14          №  1069

Про внесення змін до обласної
Програми з підготовки тому
«Звід пам’яток історії та культури
України по Житомирській області»
на 2010-2014 роки

Розглянувши подання обласної державної адміністрації від 14.11.13    № 7146/51/2-13 «Про внесення змін до обласної програми з підготовки тому «Звід пам’яток історії та культури України по Житомирській області» на 2010-2014 роки, враховуючи рекомендації постійних комісій обласної ради з гуманітарних питань від  11.12.13    , з питань бюджету і комунальної власності від 13.12.13, обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до обласної Програми з підготовки тому «Звід пам’яток історії та культури України по Житомирській області» на 2010-2014 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 11.06.10 № 1123, а саме:

1.1. Розділ 1. Загальна характеристика програми викласти у редакції:

1

Ініціатор розроблення Програми

 

Обласна державна адміністрація

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа та органу виконавчої влади про розроблення Програми

 

Лист управління культури і туризму облдержадміністрації від 25.03.10 № 454-124-10 «Про підготовку відповідних програм»

3

Розробник Програми

 

Управління культури і туризму облдержадміністрації

4

Співрозробники Програми

 

Науково-редакційна група з підготовки тому «Звід пам’яток історії та культури України по Житомирській області»

5

Відповідальний виконавець Програми

 

Управління культури і туризму облдержадміністрації

6

Учасники Програми

 

 

Науково-редакційна група з підготовки тому «Звід пам’яток історії та культури України по Житомирській області», райдержадміністрації, міські ради

7

Термін реалізації Програми

 

2010-2014 рр.

8

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

 

1164,78 тис. грн.

 

 

в т.ч. бюджетних коштів

 

1164,78тис. грн.

 

з них коштів обласного бюджету

 

1164,78 тис. грн.

9

Основні джерела фінансування Програми

 

Обласний бюджет

1.2. Розділ 3 «Ресурсне забезпечення Програми», а саме:

Обсяг коштів, які планується залучити до виконання Програми

У тому числі по роках

Усього витрат на вико-

нання Програми,

тис. грн.

 

2010

 

2011

 

2012

 

2013

 

2014

Обсяг ресурсів, усього

 

201,9

215,7

226,5

259,0

261,68

1164,78

Забезпечення діяльності науково-редакційної групи

147,9

161,7

172,5

205,0

207,68

894,78

Витрати на окремі заходи, в т.ч.

54,0

54,0

54,0

54,0

54,0

270,0

 

Археологічні дослідження

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

150,0

Написання статей про пам’ятки архітектури та містобудування

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

50,0

Підготовка картографічного матеріалу

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

20,0

Підготовка та   видання матеріалів до тому

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

50,0

Обласний бюджет

201,9

215,7

226,5

259,0

261,68

1164,78

1.3. Розділ 4 «Напрями діяльності та заходи Програми» (пункти 2, 3, 7), а саме:

з/п

 

Перелік

заходів Програми

Термін виконання

заходів

 

Виконавці

Джерела

фінансування

Орієн-

товні обсяги фінансу-вання,

тис.грн.

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

1.

Написання, рецензування та доопрацювання статей про відомі та нововиявлені пам’ятки історичного розділу тому та погодження їх з райдержадмініст-

раціями та місь-

кими радами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

2011

 

2012

 

2013

 

2014

Науково-редакційна група з підготовки тому, авторський колектив, Інститут історії України НАН України, райдерж-

адміністра-ції та міські ради

 

 

 

Отри-мання 2500 статей про пам’ятки історич-ного розділу,

в т.ч.

 

 

 


500 ст.

 

500 ст.

 

500 ст.

 

500 ст.

 

500 ст.

2.

Проведення наукової розвідки з метою пошуку нових та перевірки інформації про раніше відомі пам’ятки археології із послідуючим написанням статей по Програмі «Звід пам’яток історії та культури України по Житомирській області»

 

 

 

 

2010

 

 

2011

 

 

2012

 

 

2013

 

 

2014

Науково-редакційна група з підготовки тому, Інститут археології НАН України

Обласний бюджет

150,0

тис.,

в т.ч.

 

30,0 тис.

грн.,

30,0 тис.

грн.,

30,0 тис.

грн.

30,0 тис.

грн.,

30,0 тис.

грн.

Отри-мання статей

про пам’ятки архео-логії,

в т.ч.

100 ст.

 

 

100 ст.

 

100 ст.

 

 

100 ст.

 

100 ст.

3.

Дослідження, вивчення та написання статей про пам’ятки містобудування та архітектури в рамках підготовки тому «Звід пам’я-ток історії та культури України

по Житомирській області»

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

2011

 

2012

 

2013

 

2014

Науково-редакційна група з підготовки тому, Науково-дослідний інститут історії архі-тектури та

містобуду-вання

Обласний бюджет

50,0

тис.,

в т.ч.

 

 

 

10,0 тис.

грн.,

10,0 тис.

грн.,

10,0 тис.

грн.

10,0 тис.

грн.,

10,0 тис.

грн.

Отри-мання статей про пам’ятки архітек-тури та містобу-дування,

в т.ч.80 ст.

 

80 ст.

 

80 ст.

 


80 ст.

 

80 ст.

 

4.

Дослідження, написання, рецензування та доопрацювання статей про пам’ятки монументального мистецтва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2010

 

2011

 

2012

2013

 

2014

Науково-редакційна група з підготовки тому, Інститут монумен-тального

мистецтва,

фолькло-ристики та етнології ім. Риль-

ського НАН
України

 

 

 

Отри-мання 150

статей

про пам’ятки мону-

менталь-

ного

мисте-цтва,

в т.ч.

 

 

 
30 ст.

 

30 ст.

 

30 ст.

30 ст.

 

30 ст.

5.

Написання, рецензування, доопрацювання загального словника про пам’ятки історії та культури по Житомирській області

2010-2014

Науково-редакційна група з підготовки тому, профільні інститути
НАН України

 

 

Отри-мання загаль-

ного

Словника

(4 тис.)

пам’яток

історії та

культури

6.

Написання, рецензування, доопрацювання Вступної статті до тому

 

2010-2014

Науково-редакційна група з підготовки тому, профільні інститути
НАН України

 

 

Отри-мання вступної

статті

5 розділів

7.

Підготовка та видання матеріалів до тому

 

 

 

2010

 

2011

 

2012

 

2013

 

2014

Науково-редакційна група з підготовки тому, авторський

колектив, райдерж-адмініст-

рації, міські

ради

 

Обласний бюджет

50,0 тис.-

10,0 тис.

грн.

10,0 тис.

грн.,

10,0 тис.

грн.

10,0 тис. грн.

10,0 тис. грн.

Отри-мання 5

випусків

про пам’ятки міст та районів

області

8.

Підготовка картографічного та ілюстрованого матеріалів до тому та узгодження їх з видавництвом

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

2011

 

2012

 

2013

 

2014

Науково-редакційна група з підготовки тому, Поліське

державне

підприєм-ство гео-дезії,

карто-графії та

кадастру

Обласний бюджет

20,0

тис. грн.

 

 

 

 

 

4,0 тис

грн.,

4,0 тис.

грн.,

4,0 тис.

грн.

4,0 тис.

грн.,

4,0 тис.

грн.

Отри-мання карто-схем,

фото-ілюст-рацій

(за окре-

мим

планом),

в т.ч.

20 к.схем

 

 

20 к.схем

 

20 к.схем

 

20 к.схем

 

20 к.схем

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з гуманітарних питань.

         

 

Голова ради                                                                         Й.А. Запаловський

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr